ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564

Files