ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2564

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 Journal of Science and Technology Northern ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2564

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2564

Files