ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 Journal of Science and Technology Northern ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565

Files