ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 Acadcmic Journal of Northern ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563
ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563