ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 Journal of Science and Technology Northern ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565

Files