ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2566

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 Journal of Science and Technology Northern ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2566

Files